nDnes je  pondělí 17.2.2020 n
  Kdo jsme a kde nás najdete  
nic
n
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  
n
nic
odrazka
n
Kalendář akcí BullSport OstravaKalendář akcí BullSport Ostravan
z.s. Bullsport Ostravaz.s. Bullsport Ostravan
Stanovyn
Ostravský Bulldozer Ostravský Bulldozer n
Bull PoslušňákBull Poslušňákn
Užitečné informaceUžitečné informacen
Články - zajímavostiČlánky - zajímavostin
Naši partneřiNaši partneřin
Tip na výletTip na výletn
Spolupráce s útulkySpolupráce s útulkyn
VideaVidean
odrazkaVYHLEDÁVÁNÍn
 
n
 Stanovy 
n

Stanovy

Úvodní část

 

 

Název sdružení:                        Občanské sdružení Bullsport Ostrava

 

Používaná zkratka sdružení:      Bullsport o.s.

 

Sídlo:                                      Břustkova 593/21, 70030 Ostrava Výškovice

 

 

 

Sdružení bylo založeno dne 18.12.2012 jako samostatná právnická osoba s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

 

 

 

Článek I. Charakter sdružení

 

 

 1. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, v němž se tyto osoby sdružily k aktivní činnosti v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a k popularizaci a propagaci níže uvedených cílů.
 2. Veškerá činnost sdružení bude probíhat v rámci platných zákonů a nařízení. Cíle sdružení neodporují žádnému článku Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a platných zákonů.

 

 

 

Článek II. Základní cíle sdružení

 

 

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 

 1. organizování obecně prospěšných akcí
 2. spolupráce s jinými sdruženími, institucemi, úřady a organizacemi

 

 

Hlavní oblasti činnosti sdružení:

 1. sportovní a společenské akce se psy pro veřejnost
 2. akce a aktivity se psy pro seniory a děti
 3. prezentační, vzdělávací a sportovní aktivity se psy pro handicapované spoluobčany
 4. místní partnerství a rozvoj obce
 5. aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty bullsportů
 6. propagace a podpora bullsportů
 7. veřejné akce

 

 

Vedlejší oblasti činnosti sdružení:

 

 1. kulturní a sportovní akce pro veřejnost
 2. společenské akce pro veřejnost

 

 

 

Článek III. Formy činnosti sdružení

 

 

 1. Práce s dětmi, mládeží, seniory a handicapovanými spoluobčany.
 2. Praktická činnost členů
 3. Spolupráce s jinými subjekty
 4. Výchovná a popularizační činnost
 5. Vzdělávací, kulturní a sportovní akce

 

 

Článek IV. Vznik členství ve sdružení

 

 

 1. Řádným členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a které se zaváží plnit uvedené povinnosti člena sdružení. Jejich členství posuzuje a schvaluje Výkonný výbor sdružení.
 2. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky a zaplacení vstupního a členského příspěvku.
 3. Čestné členství je navrhováno a schvalováno Výkonným výborem sdružení.

 4. Titul čestného člena může být udělen Výkonným výborem osobám, které prokazují nebo prokázaly sdružení významné služby, popř. se významně angažují v kulturní či společenské sféře
 5. Čestní členové nemohou být voleni do orgánů sdružení.
 6. Čestní členové neplatí vstupní ani členské příspěvky.

 

 

Článek V. Práva a povinnosti členů.

 

 

Řádný člen sdružení má právo:

 

 1. Být volen do orgánů sdružení, volit orgány sdružení a hlasovat.
 2. Předkládat návrhy, podněty a připomínky.
 3. Být informován o všech rozhodnutích orgánů sdružení a účastnit se akcí pořádaných sdružením.
 4. Platit jako vstupní a členské příspěvky vyšší částky, než ty, které byly schváleny Výkonným výborem.
 5. Čestnému členu náleží při jednáních orgánů sdružení poradní hlas.

 

 

 

Řádný člen sdružení má povinnosti:

 1. Řídit se stanovami sdružení.
 2. Zaplatit vstupní a členský příspěvek ve výši stanovené Výkonným výborem
 3. Při ukončení členství ve sdružení vrátit veškeré doklady.

 

 

 

Článek VI. Zánik členství ve sdružení

 

 

Členství ve sdružení zaniká:

 

 1. Doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze sdružení Výkonnému výboru.
 2. Rozhodnutím Výkonného výboru o vyloučení člena.
 3. Nezaplacením členských příspěvků.
 4. Úmrtím člena sdružení - fyzické osoby.
 5. Zánikem právnické osoby, jež je členem sdružení.
 6. Zánikem sdružení.

 

 

Článek VII. Organizační uspořádání

 

 

V rámci sdružení existují tyto orgány:

Výkonný výbor, Valná hromada, Kontrolní orgán - Revizor

 

 

Článek VIII. Valná hromada

 

 

Valná hromada je poradním orgánem Výkonného výboru. Skládá se ze všech jeho členů a schází se nejméně jednou ročně, aby:

 

 1. Zvolila svého zástupce do Výkonného výboru.
 2. Zvolila revizora sdružení.
 3. Schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládanou Výkonným výborem sdružení.
 4. Schválila revizní zprávu, předkládanou Revizorem sdružení.

Valná hromada

 

 1. Je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech řádných členů.
 2. Přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných řádných členů.
 3. Není-li schopna se usnášet, svolá Výkonný výbor sdružení náhradní Valnou hromadu a to nejdéle do 1 měsíce ode dne, kdy se měla konat původní Valná hromada. Tato Valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů sdružení.
 4. Svého zástupce do Výkonného výboru a Revizora volí Valná hromada veřejným hlasováním.

 

 

 

Článek IX. Výkonný výbor

 

 1. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Výkonný výbor řídí činnost sdružení ve všech směrech. Připravuje a účastní se jednání jménem sdružení s jinými subjekty.
 3. Výkonný výbor má pevný počet členů a pracuje ve složení: předseda (prezident),jednatel (tajemník), ekonom (manažer, hospodář), zástupce Valné hromady
 4. V případě odstoupení člena Výkonného výboru jmenuje výbor dočasného člena.
 5. Výkonný výbor rozhoduje o vyloučení člena Občanského sdružení.
 6. Zasedání Výkonného výboru svolává podle potřeby jeden ze členů Výkonného výboru.
 7. Členové Výkonného výboru mají podpisová práva.
 8. Členem Výkonného výboru mohou být pouze plnoletí členové sdružení.
 9. Činnost Výkonného výboru řídí předseda. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování Výkonného výboru. Předseda Výkonného výboru je statutárním orgánem organizace.
 10. Jménem sdružení jedná předseda Výkonného výboru, případně pověřený člen Výkonného výboru. Tyto osoby mají právo vydávat stanoviska a prohlášení a podepisovat smlouvy, a to na základě projednání věci na zasedání Výkonného výboru nebo na Valné hromadě.
 11. V hospodářských záležitostech jedná jménem sdružení také ekonom.

 

 

 

Článek X. Kontrolní orgán

 

 

 1. Kontrolním orgánem je Revizor. Revizora volí Valná hromada na pětileté funkční období.
 2. Revizor kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávy, které předkládá Valné hromadě.
 3. Revizor nemůže být současně členem Výkonného výboru.

 

 

Článek XI. Hospodaření sdružení

 

 

 1. Příjmy sdružení tvoří: Vstupní a členské příspěvky členů sdružení, dary, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení a výnosy z akcí pořádaných sdružením.  
 2. Finanční prostředky sdružení jsou uloženy v pokladně, případně na účtech sdružení. Za jejich řádnou evidenci zodpovídá ekonom sdružení.
 3. Disponovat s finančními prostředky sdružení mohou pouze členové Výkonného výboru.
 4. O stavu finančních prostředků vede předepsanou evidenci ekonom sdružení, který je povinen předkládat účetnictví ke kontrole Výkonnému výboru a Revizorovi.
 5. Zprávu o hospodaření zpracovává ekonom sdružení.

 

 

 

Článek XII. Ukončení činnosti sdružení a majetkové vypořádání

 

 

 1. V případě okolností, jež povedou k potřebě činnost sdružení ukončit, může o tomto rozhodnout Výkonný výbor..
 2. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci, kterou schválí Výkonný výbor předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností stejného či podobného zaměření.

 

 

 

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení.
 2. Změny stanov lze provést dodatkem ke stanovám, který schválí Výkonný výbor.
 3. Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR.

 

 

Stránky jsou postaveny na systému Ekonstruktér.cz
.
n